All Retail

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ «ALL RETAIL», А ТАКОЖ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ, РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ТА РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Приватного підприємства «Джі Ті Партнерс Україна», яке зареєстровано за адресою: 43023 м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, офіс 204 (далі по тексту – Виконавець) будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі по тексту – Замовник) укласти Договір про надання послуг, що надаються у вигляді електронного журналу «ALL RETAIL», а також послуг, пов’язаних із дослідженням торгових мереж України та інших країн, ринку комерційної нерухомості та ринку роздрібної торгівлі (далі по тексту – Договір). Вказані послуги надаються Замовнику дистанційно, тобто через Інтернет.

Продавець розміщує публічну оферту на офіційному сайті https://www.allretail.ua/ (далі по тексту – Сайт).

Цей Договір є договором приєднання.

Ознайомтесь із умовами цього Договору і, якщо Ви не зрозуміли будь-який його пункт, пропонуємо Вам уточнити інформацію за тел.: +380503787861

1. Визначення термінів.

1.1 Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка оплатила Пакет послуг, що надаються у вигляді електронного журналу «ALL RETAIL», а також послуг, пов’язаних із дослідженням торгових мереж України та інших країн, ринку комерційної нерухомості та ринку роздрібної торгівлі, або особа, на користь якої оплачено Пакет послуг.

1.2 Пакет послуг – сукупність інформаційних Послуг, що надаються у вигляді електронного журналу «ALL RETAIL», а також послуг, пов’язаних із дослідженням торгових мереж України та інших країн, ринку комерційної нерухомості та ринку роздрібної торгівлі, запропонованих Виконавцем Замовнику на Сайті.

2. Предмет Договору

2.1 За цим Договором Виконавець дистанційно надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у вигляді електронного журналу «ALL RETAIL», а також послуги, пов’язані із дослідженням торгових мереж України та інших країн, ринку комерційної нерухомості та ринку роздрібної торгівлі, які Замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі.

2.2 Виконавець гарантує структурованість наданих ним послуг, при цьому Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг цілям, завданням, уявленням та/або бажанням Замовника.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- надавати Замовнику Послуги якісно та в обсязі, обраному Замовником відповідно до умов цього Договору;

- перед початком надання Послуг – за потреби Замовника - провести консультування Замовника.

3.2. Виконавець має право:

- отримувати плату за Послуги відповідно до умов цього Договору;

- відмовити Замовнику в укладанні Договору за наявності у Замовника заборгованості за надані Виконавцем Послуги у попередньому періоді;

- у будь-який момент відмовити Замовнику в надані Послуг та розірвати Договір у разі, якщо його поведінка під час отримання Послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов'язки та надавати необхідну інформацію, а також у разі зневажливого ставлення Замовника до працівників Виконавця. У такому разі кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

- достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання, з використанням засобів кур'єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв'язку.

3.3. Замовник зобов'язаний:

- сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги, описані на Сайті, дотримуватися загальноприйнятих етичних правил поведінки;

- проводити оплату за надані послуги відповідно до Розділу 4 цього Договору;

- забезпечувати лише персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця;

- використовувати усі інформаційні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору та не порушувати інтелектуальної власності Виконавця.

3.4. Замовник має право:

- отримувати Послуги, відповідно до положень цього Договору;

- отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

- розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 15 (п'ятнадцять) робочих днів та здійснення усіх розрахунків за своїми зобов'язанням за цим Договором у повному обсязі.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг зазначається Виконавцем на Сайті та варіюється залежно від Виду та Пакету послуг.

4.2. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця авансовим платежем до початку надання Послуг.

4.4. Оплата здійснюється перерахуванням на банківський рахунок Виконавця.

4.5. Датою оплати Послуг Замовником вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

4.6. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, здійснювати зміну вартості Послуг, що надаються, опублікувавши нові тарифи на Сайті. Нова вартість Послуг вступає в дію з моменту публікації відповідної інформації на Сайті або після відповідного повідомлення Замовнику в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості Послуг ще не опублікована на Сайті і не поширюється на вже оплачені Замовником Послуги.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. За порушення Замовником права інтелектуальної власності Виконавця, Замовник сплачує штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень за кожне порушення.

5.3. Замовник несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Пакету послуг.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.

7. Обставини непереборної сили

7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об'єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 3 (три) місяці.

7.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний строк їх дії протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).

7.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів можуть розірвати цей Договір.

8. Набрання чинності та строк дії договору

8.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання, і діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов`язань.

8.2. Факт оплати Замовником Послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

8.3. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

9. Прикінцеві положення

9.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

9.2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.

9.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на Сайті.

9.4. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних в цілях цього Договору, а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Замовників Виконавця.

9.5. Виконавець має право надсилати Покупцю смс-повідомлення, листи на електронну пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації, не пов'язаної з конкретним замовленням.

9.6. Інформаційно-методичні матеріали, включаючи склад, структуру та зміст баз даних, методика збору та обробки інформації а також інші матеріали, які були створені Виконавцем під час реалізації досліджень, є його інтелектуальною власністю.

9.7. Протягом дії цього договору, а також після його припинення сторони не матимуть права розкривати третім особам будь-яку інформацію, безпосередньо або опосередковано пов'язану з цим договором та його виконанням, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Через соціальні мережі

або

Через соціальні мережі

або